korzyści z rachunkowości
Przedsiębiorcy często postrzegają rachunkowość wyłącznie przez pryzmat poda-
tków. Za konieczne uznawane jest prowadzenie księgowości (niezależnie
od jej formy) dla celów rozliczeń z budżetem. Czy jednak rachunkowość utożsa-
miać należy tylko i wyłącznie z narzędziem służącym wypełnianiu obowiązków
podatkowych?
Istotnie, prowadzenie księgowości dla celów podatkowych jest konieczne
i przybiera różne formy (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów itd.).
Księgowość, czy szerzej rachunkowość, nie powinna jednak być traktowana
jedynie j
ako instrument rozliczeń podatkowych. Pojęcie rachunkowości jest zna-
cznie szersze, a rachunkowość podatkowa stanowi jedynie niewielką część rozle-
głej dziedziny rachunkowości.
Rachunkowość, operująca nie tylko na wartościach wyrażonych w pieniądzu,
ale i na wartościach niefinansowych (wielkość sprzedaży, ilość klientów itp.),
dostarcza danych niezbędnych do kierowania przedsiębiorstwem w dobie dużej
konkurecji na rynku. To rachunkowość jest źródłem informacji, pozwalających
zarządzać kosztami produktów, rentownością sprzedaży, rentownością klientów
itd. Pozwala podejmować właściwe (bo poparte liczbami) decyzje krótko
i długoterminowe, które zwiększają szanse osiągnięcia przewagi konkurencyjnej,
a tym samym zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. Księgowość to nie tylko
obowiązki i koszty – to źródło rzetelnej wiedzy o przedsiębiorstwie, która, jeśli
jest właściwie wykorzystywana, wspomaga jego zarządzanie.
CATRIS nie ogranicza się do świadczenia Klientom usług standardowych
(skoncentrowanych na wypełnianiu obowiązków podatkowych i sprawo-
zdawczych) lecz świadcząc usługi doradcze, aktywnie Ich wspiera w powię-
kszaniu wartości prowadzonych przez Nich przedsiębiorstw. Dlaczego
nie miałbyś dołączyć do grona osób świetnie poinformowanych i podejmu-
jących racjonalne decyzje?

powrót

Menu

Aktualności

Umowa o współpracy z GREENLIGHT Sp. z o.o.

więcej::.

Poleć znajomemu

CATRIS Sp. z o.o.
tel.: 502 139 486
e-mail: office@catris.pl